program do pit - darmowy

Pomoc specjalna

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE
 
 1. Komu przysługuje:

 • Świadczenie przysługuje w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - rodzicom lub opiekunowi faktycznemu na rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Wysokość świadczenia: 420 zł miesięcznie:

 • Kryterium dochodowe: 
 • Dochód nie może przekraczać kwoty 583,00 zł na jednego członka rodziny

3. Wymagane dokumenty:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
 • o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
 • samodzielnej egzystencji oraz
 • o konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka; 
 • Zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów;
 • Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • Kopia świadectw pracy.


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Komu przysługuje:

 • Dzieciom niepełnosprawnym do 16 roku życia
 • Osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • Osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia - z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia.

2. Wysokość zasiłku: 144 zł miesięcznie (wysokość dochodu nie ma znaczenia)

3. Wymagane dokumenty

 • Pisemny wniosek o wypłatę zasiłku
 • Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do lat 16)
 • Kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wiek
 • W celu ustalenia stopnia niepełnosprawności należy złożyć odpowiedni wniosek do najbliższego miejscowo powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Sprawa jest rozpatrywana w terminie do 2 miesięcy.

4. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:

 • przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie jeżeli pobyt osoby i udzielane jej świadczenia są choćby w części finansowane z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego


ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Komu przysługuje:

 • ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
 • zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8.,
 • chorym dzieckiem w wieku do lat 14.
 • lub innym chorym członkiem rodziny.
 • Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres

2. Okres na jaki przysługuje zasiłek:
         
 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i chorym dzieckiem do lat 14.,
 • albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.
 • Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.
            
3. Wymagane dokumenty:

 • Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Dodatkowo:
 • wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-1          
 • niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.


Strona główna | Organizacja pożytku publicznego | Z życia Fundacji| Wolontariat | Dla rodziców | Nasi Sponsorzy | Jeden procent podatku | Kontakt
created by: oxide | powered by ivento cms | © Fundacja "Nasze dzieci". Wszystkie prawa zastrzeżone. organizacja pożytku publicznego